امنیت
لیست برخی ابزارهای جمع آوری کننده اطلاعات (Information Gathering) کالی لینوکس 2020

لیست برخی ابزارهای جمع آوری کننده اطلاعات (Information Gathering) کالی لینوکس 2020

اولین مرحله از تست نفوذ جمع آوری داده از بستر شبکه ، تجهیزات شبکه و نرم افزار های موجود در بستر شبکه است. از این رو ، لیست برخی ابزارهای جمع آوری کننده اطلاعات (Information Gathering) در کالی لینوکس به شرح زیر می باشند. شرح بسته ace-voip: ACE (Automated Corporate Enumerator) ابزاری ساده و در […]