راهکارهای شبکه مانیتورینگ

مانیتورینگ و نگهداری تجهیزات شبکه

زمانی قصد داشتم کارشناس شبکه شوم کمی دچار سردرگمی شده بودم. خوب باید از تجهیزات زیادی نگهداری می کردم. من بودم و یک عالمه دستگاه و نرم افزار. هرکدام به نوعی دنیایی بودند. من می بایست از تمامی آنها مراقبت می کردم. از این رو در جستجوی چاره نظر سایرین را پرسیدم و شروع به […]