راهکارهای شبکه مانیتورینگ

مجازی سازها و راه کار مانیتورینگ زبیکس

در این مطلب قصد داریم مجازی ساز ها را بررسی کنیم و راه کار مانیتورینگ زبیکس در خصوص ESXi VMWARE را انجام دهیم. مفهوم مجازی ساز مجازی ساز ابزاری است منابع فیزیکی ماشین را به چند قسمت بین چند سیستم عامل تقسیم می کند. به این مفهوم ماشین مجازی می گویند. Hypervisor چیست؟ برای درک […]