لغت های کاربردی

لغت های کاربردی امنیت

انواع حملات امنیتی Brute Force Attack Brute Force Attack ساده ترین روش برای دستیابی به سایت یا سرور است (یا هر چیزی که توسط رمز عبور محافظت می شود). این نوع حمله چندین بار از طریق نام های کاربری و رمزهای عبور رایج انجام میشود. با این توصیف که بارها و بارها امتحان می کند […]