مانیتورینگ

بررسی آیتم ها و گراف های وضعیت سرور زبیکس

مقدمه داده هایی در مورد نگهداری از زبیکس در خودش وجود دارد که آنها را درقالب آیتم، نمودار، تریگر نگهداری می کند و با برررسی آنها پایداری سیستم قابل دستیابی است. یک مدیرسیستم که از زبیکس نگهداری می کند باید پیاپی وضعیت سیستم مانیتورینگ خود را ضبط کرده و بررسی کند تا بتواند در مورد […]